20 ఫిబ్ర, 2018

సినీ గీతరచయితలతో ముఖాముఖి ....

సినీ గీతరచ యితలతో ముఖాముఖి ....  గొప్ప అనుభవం

శ్రీ నందిని సిధారెడ్డి గారు
శ్రీ అందెశ్రీ గారు
శ్రీ వెనిగళ్ల రాంబాబు గారు
సినీ నేపథ్య గాయని