20 ఆగ, 2017

undefined

undefined

Nandi award winning song :

Nandi award winning song :

"Entavaraku...- Gamyam "

3 అక్టో, 2013

కుక్క బిస్కట్లు….

అనగనగా ఓ కుక్క
అబ్బెబ్బే బోలెడు కుక్కలు !
జాతి లక్షణం చూసుకుని
ఏదో ఎలగబెడ్తాయని
కొండంత అశతో పాపం పిచ్చి మేళాలు..
కనకపు సింహాసనాన్నెక్కించితే....  
అయ్యయ్యో ఏమైందే ....
జాతి లక్షణమే కానీ విశ్వాసం వాసన మచ్చు కైనా మిగల్లే...?
అర్థమైయ్యక తలా తాపు తన్నాకా
మొరుక్కుంటూ పొయ్యాయండోయ్ .. . 
మల్లొస్తామంటూ... ఎల్లొస్తామంటూ...
కుక్కలు తోకలూపుకుంటూ పొయ్యాయండోయ్......
తీరా ఆడదాకా పొయ్యినాక..
వెనకటి గుణం యాడికి పోతుంది మరి?
కుక్కలన్నీ ఒక్కొక్కటీ గుంటనక్కల్ల...దోరి.
పందికొక్కుల్లా  మేసి,
కొసరుగా కుక్క బిస్చ్కట్లు నమిలి... , నోట  కరచీ
మెల్ల మెల్లగ మన్ను తిన్న పాముల్లా వచ్చి 
గమ్మునున్నయి చూడండోయ్... 
గడ్డో గాదమో
ఏదైతే ఏమంట? కుక్కలు పడ్డాయాలేదా?
ప్రతికుక్కకూ ఓ రోజంటే ఇదేనా యేందీ .........
అలా అనుకుంటే .. రేపటి సినెమా ఇంకా ఇరగ్గొట్టుద్ది
భద్రం బిడ్డో .....