27 అక్టో, 2008

రెక్కలు

GEETHA 080

నవ్వటం ఒక వరం

నవ్వలేకపోవటం జ్వరం

నవ్వు నటించటం కష్టం

నవ్వించగలగటం అదృష్టం

నవ్వి నొప్పించటం పాపం

నవ్వుల పాలు కావటం శాపం

............................... పద్మకళ.

1 వ్యాఖ్యలు:

వర్మ చెప్పారు...

ఫైన ఇచ్చిన ఫోటోను రొటేట్ చెయ్యవలసింది. Cute girl. ....

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి